Klimasats Agder 2020

Foto/illustrasjon: Shutterstock

Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder har gått sammen om et prosjekt som skal sikre mange og gode Klimasats-søknader i 2020. Søknadsfristen er 15 februar.

Prosjektbeskrivelse

Hva er Klimasats?
Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Summene som kan søkes er justert opp.
Mer enn 250 millioner kroner skal deles ut gjennom ordningen i 2020. 77 millionner er øremerket lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Støtte skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.
https://www.miljodirektoratet.no/klimasats

Bistand til gode søknader
Etter samling med Miljødirektoratet, den 23.10 til 24.10, er alle kommuner nå godt rustet for søknadsprosessen. For å sikre gode og flest mulig søknader fra Agder stiller «Klimasats Agder 2020» nå ressurser tilgjengelig for rådgivning og skriving av disse søknadene. Dette skjer gjennom Torstein Thorsen Ekern og selskapet Greensight. Greensight er et heleid datterselskap av Greenstat AS og jobber for å få til raskere grønn omstilling gjennom kunnskap og kompetanse. Hilde Holdhus, daglig leder i Greensight, vil også bidra med rådgivningen. Håpet er at Torstein og Hilde skal gjøre en hektisk hverdag enklere, og at deres respektive søknader blir så gode som mulig. Prosjektet kommer til å ta kontakt med hver enkelt av kommunene i starten av januar for å avklare hva kommunene trenger bistand til.

10 timer til hver kommune
Det er satt av opptil 10 timer med bistand per kommune med Greensight. Vi legger ingen føringer for hvordan tiden skal brukes. Tiden skal brukes på det din kommune trenger hjelp med. Om to kommuner ønsker å gå sammen om en søknad, så anbefaler vi dette.

ERA-modellen og Klimaveikart Agder
Fylkeskommunen har også igangsatt et større prosjekt kalt ERA-modellen (Electric Region Agder modellen), som kan være et viktig verktøy på veien mot Klimasats-midler. Denne modellen viser utslipp og elektrifiseringsnivået i hver kommune. Det har allerede blitt kjørt en pilot i Kristiansand. Nå blir tilsvarende rapport tilgjengelig for alle kommunene på Agder. Dette vil være et nyttig verktøy, og en målestandard for å kutte utslipp i hver enkelt kommune. Denne vil bli gjort tilgjengelig i starten av januar, og kan bidra inn mot Klimasats søknadene. Tall for hver kommune, og mer informasjon kommer i januar. Sammen med Klimaveikart Agder vil ERA-modellen være viktig for å bli et nullutslippssamfunn.

Prosjektet blir avsluttet i 2020. Prosjektet resulterte i 47 søknader. 

Kontaktpersoner:

Trond Schrader Kristiansen,

Agder fylkeskommune.

tsk@vaf.no

92665056

 

Thomas Christian Kiland-Langeland

Fagdirektør

Fylkesmannen i Agder

fmavtck@fylkesmannen.no

95014685

 

Torstein Thorsen Ekern

Greensight/Greenstat

torstein@greenstat.no

90982959

Tips en venn