Agder har søkt om 55 millioner fra Klimasats

Prosjektet «Klimasats Agder 2020» er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder for å øke antall Klimasats-søknader i fylket. Hele 47 av 55 søknader fra Agder som nå ligger til vurdering har fått støtte fra prosjektet.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Greensight ved Torstein Thorsen Ekern og Hilde Holdhus har hjulpet fylket med å kontakte og informere de 25 kommunene i Agder fylkeskommune om Klimasats, samt bistått flest mulig av kommunene med Klimasats-søknader. Hver kommune fikk tildelt 10 timer med assistanse fra Greensight, og kunne disponere bruken av disse timene fritt. Dvs. at om to kommuner ønsket å gå sammen om en søknad, ville de få dobbelt så mye tid til arbeidet med søknaden.

Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kunne søke om tilskudd, sammen eller hver for seg. Støtte skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, kommunen må bidra med egeninnsats og søknader må være politisk forankret. Søknadskategoriene for årets tildeling var følgende:

  • Utslippsfrie hurtigbåter
  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  • Klimavennlig transport
  • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer
  • Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
  • Interkommunale nettverk.

Noen av søkekategoriene er rimelig standardiserte, som ladepunkter til tjenestebiler, mens de andre kategoriene krever mer arbeid og en viss grad av nytenkning.

Kommunene kunne benytte konsulenthjelpen til alt fra å idemyldring og innhenting av informasjon til bistand med å ferdigstille selve søknaden. Kommunene i Agder leverte inn totalt 57 søknader. Greenstat/Greensight har fulgt opp kommuner og søknader for 47 av disse søknadene Total søkesum for prosjektene fra Agder var på ca. 55 MNOK.

Hvor mange av søknadene som bli innvilget står igjen å se, men dette gir grunne til å håpe på igangsettelse av en hel rekke gode prosjekter som vil bidra til lavutslipps-samfunnet i løpet av 2020.

Her kan du se alle søknadene som ble sendt inn fra fylket vårt: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/nye-soknader/?so=asc&sc=title&county=Agder