ERA-modellen

ERA-modellen kartlegger klimautslipp og elektrifiseringspotensialet i hele Agder. Nå kan du laste ned rapporten for din kommune på denne siden.

Sammen med Klimaveikart Agder vil ERA-modellen være viktige verktøy for å bli et nullutslippssamfunn, i tråd med Electric Region Agder sin visjon. De detaljerte rapportene gir detaljerte føringer for hvor det er lurt å sette inn ressursene på veien mot lavutslippssamfunnet. Flere kommuner er i gang med arbeidet med å kutte der det trengs for å nå målene i Paris-avtalen. Nå er håpet at modellen, som er døpt ERA-modellen (Electric Region Agder-modellen), skal brukes i alle landets kommuner.

Kristiansand var pilot
Prosjektet startet som et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Agder Energi og Agder fylkeskommune. Den første kommunen som ble undersøkt var Kristiansand. Her har Thema Consulting levert en detaljert sluttrapport som nå er i ferd med å bli omsatt i flere konkrete prosjekter for å kutte klimautslipp der det trengs mest. Blant prosjektene som er satt i gang er mulighetsstudier på elektrifisering av havna, taxi-næringen og bybussene. 

Transportsektoren utmerker seg
Rapportene fra de fleste av kommunene viser at det er i transportsektoren det er smartest og billigst å kutte utslipp. Ferger, biltrafikk, fritidsbåt og offentlig transport utmerker seg som et hovedsatsingsområde fremover. I Kristiansand for eksempel, står disse områdene for 40% av utslippet hvor det nå må kuttes. Rapportene viser også at det er lang vei til målet, men også at Agder er i verdens toppen når det gjelder elektrifiseringsgrad. 

Paris-avtalen
I tråd med Norges oppfølging av Paris-avtalen har Agder, gjennom Regionplan Agder 2030,  satt seg mål om at fylket må kutte 45 prosent av klimautslippene innen 2030. Det viktigste elementet for å nå dette målet er å bytte ut all bruk av fossil energi med elektrisitet. Agder har et stort overskudd på grønn vannkraft som gjør vårt område svært godt rustet til å klare dette. Agder skal bli et samfunn som er 100% elektrisk og fornybart.

Tips en venn